== Hispagatos - Anarchist hacker collective ==

Hispagatos news server

Donate using Liberapay:

Donate using Monero:

  • 4AYprKT26fnZYdY1JjKLMR2K7zmCQhe9i5bn5oMV4VtEYvjiFhhXLVq8iycHRLTr6cD3oVSq19Yrx4JfmuuaU453M8GzTKb

Donate using BTC:

  • 1PLsUqNB8YjPHNSYcNfvtkqoFkPTFhLoAh

== Hispagatos - Anarchist Hacker Collective ==